תנאי שימוש באתר

בכך שהנך מתחבר לאתר 019 מובייל אתה מביע את הסכמתך לתנאים המורטים מטה:

כללי

בכל מקום שמופיע "החברה" או\ו 019 מובייל  במסמך זה משמעם חברת טלזר 019 ח.פ 514384197 ,מרחוב האירוס 10 אריאל

השימוש בלשון זכר במסגרת תנאי שימוש אלו נעשה לשם נוחות בלבד ומתייחס הן לזכר והן לנקבה

מסמך זה הינו הסכם בינך לבין 019 מובייל  בנוגע לביצוע פעולות, לצפייה ו/או הורדה  של תכנים ולקבלת שירותים שונים המוצעים לך באמצעות אתר אינטרנט זה. כאשר אתה משתמש בשירותים, או מאפשר לאדם אחר לעשות זאת, אתה מקבל על עצמך את כל תנאי ההסכם ומסכים לשלם תמורת השירותים שהזמנת או שצרכת לפי ההסכם.

אם אתה מנוי על אחד מהשירותים שלנו, חלים עליך גם תנאי "הסכם ההתקשרות" בינינו בנוסף לתנאי הסכם זה.

אם אינך מנוי על אחד מהשירותים שלנו  תוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ולשלם עבורם באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל.

הגישה לחלק מהשירותים באתר אפשרית באמצעות סיסמה או קוד שילח אליך למכשיר הטלפון המעודכן אצלו. בנוסף לתנאים אלה, חלים על אתר זה התנאים הכלליים המפורטים ב"תנאים משפטיים". בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור מספר פרטים. עליך למסור פרטים נכונים ומלאים, ומסירתם מהווה הצהרה מצידך על נכונותם.

המידע הכלול באתר אינטרנט זה נכון למועד פרסומו כמידע כללי בעת פרסומו. אני  שומרים  לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי השימוש אלה וכן את התשלומים הקשורים לשימוש באתר ובשירותים. האחריות המלאה להכרת תנאי אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך בלבד. המשך השימוש באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים האלה.

אתה מתחייב שלא להשתמש בסיסמה, בשם המשתמש או\ו בקוד סודי שנשלח למכשירך ולא למסור את הסיסמה, שם המשתמש והקוד הסודי שלך לכל צד שלישי. שמור על סודיות הפרטים שלך . אתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (, אפילו אם הדור נעשה בלי הסכמתך. אנו ממליצים כי תשנה את סיסמתך מפעם לפעם. אסור להשתמש בפרטים של אדם אחר בלי הרשאה.

019 מובייל  תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום או להשעות, את הגישה שלך לשירותים במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באתר זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של החברה או של מערכת המחשבים של החברה  או האתר או פגיעה בזכויות קניין רוחני של החברה או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד החברה במקרה כאמור

בעלות, זכויות יוצרים ושימוש בשירותים

המידע הכלול באתר ובשירותים מוגן בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, של החברה ושל ספקים אחרים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל ומדינות אחרות , אמנות בינלאומיות.  מותר להשתמש בשירותים רק באופן אישי ולא מסחרי ואין  להעתיק את השירותים או תוכנם ,השימוש בשירותים

מותנה בהסכמתך ובהתחייבותך כי לא תיהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות את תנאי השימוש, כולל פעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני של התכנים המוצגים באתר. לפיכך, בעשותך שימוש בשירותים המוצעים באתר, אתה מתחייב שלא לבצע פעולות כאלו.

השירותים שאנו מספקים משתנים ומתעדכנים לעיתים קרובות. המחיר העדכני של השירותים שאנו מספקים תמורת תשלום מתפרסם באתר זה, בתוכנית התעריפים, בדף מידע על מחירים ותעריפים, כדי שתוכל לברר את המחיר.

תכנים ושירותים המסופקים ישירות על-ידי צדדים שלישיים, אינם באחריותנו, גם אם נספק אליהם קישוריות .

אתה מסכים לפעולות שננקוט כדי להגן על הרשת והשירותים שלנו (כגון פעולות נגד משלוח הודעות פרסומים, או פעולות אחרות אשר יכולות להטריד או\ו להזיק לחברה או למשתמשים במוצרי החברה)

החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ותכנים בציוד הקצה שלך או לציוד קצה שנקה על ידך מהחברה וממומלץ לגבות נתונים מעת לעת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השירותים שהיא נותנת, ובכלל זאת על ידי הוספת שירותים או הפסקתם, ללא כל הודעה מראש.

יתכן ובחלק מהשימוש בשירותים והזמנה של חלק מהתכנים כפוף לקיומן של דרישות חומרה או\ו תוכנה או\ו מהירות גלישה מסוימות או\ו התאמה לציוד קצה מסוים.

אתה מאשר כי הינך מודע לכך שהחברה עשויה לפרסם או להפיץ חומר שתשלח ו/או להשתמש בו או ברעיונות המתוארים בו במוצרינו או בשירותינו ללא כל חבות, ואתה מסכים שלא לנקוט בצעדים כנגדנו בהקשר זה.

תוכן המוצג על ידי גולשים

כחלק מהשירותים אשר ישנם באתר , תוכל להשתתף בפורומים או לפרסם בלוגים באתר ולהגיב על בלוגים או הודעות פורומים כאמור.

החברה אינה טוענת לבעלות על יצירות שלך (כגון תמונות שתצלם, תכנים שתלחין או תחבר כמו מאמרים בבלוגים והודעות בפורומים), ותכני וידאו שתיצור, אותם תציג באתר ותאחסן על גבי השרתים שלנו (אם נאפשר זאת) ("יצירה עצמית"), ולכן:

הנך מתחייב שלא להעלות יצירה עצמית שאין בידך את מלוא הזכויות או ההסכמות הנדרשות לשם הצגתה באתר, באופן שיהווה הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו (למשל, אסור לך להטעין לרשת קובץ מוזיקה שהזכויות בו שייכות לאחרים בלי הסכמתם), ובאחריותך לדאוג שפרסום יצירה עצמית אינו בניגוד להוראות הדין (למשל, אסור לפרסם דברי דיבה או תועבה). אסור להסיר את שם המחבר או תוויות אחרות הנוגעות לבעלות או למקור התוכן או התוכנה שתטעין (upload) באמצעות האתר או לבצע פעולה שעלולה לפגוע בזכות מוסרית של צד שלישי.

כמו כן, בכך שאתה מאחסן בשרתים שלנו יצירות עצמיות, אתה נותן לחברה ולגופים אחרים רישיון להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, לערוך, לתרגם ולשנות את עיצוב היצירות העצמיות שלך; את הרשות לפרסם את שמך בקשר ליצירות העצמיות שלך; ואת הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש ביצירות אלה לכל צד שלישי, הכול באופן בלתי חוזר, ללא תשלום תמלוגים, בכל העולם, ולתמיד.

תוכן אשר תפרסם יהיה חשוף לעיני כל דורש ועליך לקחת בחשבון עובדה זאת ולנהוג בהיגיון ובסבירות הנדרשים. כמו כן, ייתכן ויהיו גולשים אשר יבחרו להגיב על התוכן שפרסמת ועליך לדעת כי החברה לא תהא אחראית לתגובות כאמור מכל סוג או מין שהוא.

אתה מתחייב לשפות את החברה, בגין כל תביעה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר ליצירות העצמיות שהוזנו על ידך לאתר והודעות שנשלחות בשמך באמצעותו.

הגבלת אחריות

תכני השירותים, כמו גם הפרסומות המוצגות באתר, נמסרו לנו על ידי ספקים שונים ועל אחריותם בלבד. החברה אינה שולטת במקורות המידע ואינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם.

החברה וספקיה אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות ודייקנות תכני השירותים, כמו גם הפרסומות המוצגות באתר, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים בהם. בנוסף, החברה וספקיה אינם מציגים מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות.

כל השירותים, לרבות התכנים והפרסומות, ניתנים "כפי שהם" (As Is) ללא אחריות או חיוב מכל סוג. החברה וספקיה מסירים מעצמם בזאת כל אחריות וחיובים לגבי השירותים לרבות התכנים והפרסומות המופיעים באתר, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי איכות טכנית, התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

לפיכך, אנחנו (וספקינו) לא נהיה אחראים לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על השירותים. בפרט, אין לסמוך על עצות המתקבלות באמצעות השירותים לקבלת החלטות אישיות, רפואיות, משפטיות, כספיות או אחרות ועליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי.

החברה, וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות לפי הסכם ההתקשרות שלך עם החברה  ו/או הסכם זה, במקום שחלה הגבלה או חל פטור לגבי אחריות מכוח סעיפים 40 ו- 41 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, או במקום שהנזק נגרם עקב הפעלת אמצעים למניעת הונאה, במידה הדרושה לצורך איתור ההונאה והפסקתה.

כמו כן, החברה,  וכל הבאים מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת אחר או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של החברה.

כמו כן הינך מצהיר כי ידוע לך כי קבלת השירותים מאתר זה ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת החברה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותך. לפיכך, לא תהיה רשאי להעלות כלפי החברה כל טענה או דרישה בכל הנוגע לאובדן, עוגמת נפש, נזק או הפסד בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או רשת אחרת או ציוד הקצה שברשותך.

מבלי לגרוע מהאמור, אחריותה הכוללת של החברה ומי מספקיה לשירותים או לנזקים אחרים שנגרמו משימוש באתר ותרופתך הבלעדית במקרה שהחברה תימצא אחראית על אף ההגבלות על האחריות שלעיל תהיה מוגבלת לסכום ששלמת בפועל (אם בכלל) עבור השירותים שהתקבלו באמצעות האתר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד קרות האירוע שגרם לנזק.

האמור בסעיף זה בא להוסיף ואינו גורע מכל חסינות, הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים לחברה או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי הוראות הדין.

שימוש לא חוקי ואסור

חל איסור להשתמש באתר ובשירותים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים באופן העלול להזיק לאתר, לתכנים באתר, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר.

אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה""כריית סיסמאות" או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי החברה.

אתה מסכים להשתמש באתר רק כדי להציג, לשלוח ולקבל הודעות ותכנים מתאימים. כדוגמה, ומבלי למעט, אתה מסכים לכך שבעת שימוש באתר לא תבצע את הפעולות הבאות:

השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות (כולל זכויות לגבי פרטיות ופרסום) של אנשים אחרים.

טעינת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים וכיו"ב, תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם אח

 

פרטיותך חשובה לנו

שמירה על הנתונים ואחסנה במאגר מידע

אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין. עם זאת, נהיה רשאים לגלות את פרטיך לשם אספקת השירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותינו על-פי ההסכם, ונהיה רשאים להעביר פרטיך לאחר על-פי סמכות שבדין, ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו.

כדי להגן על הנתונים שלך אנו יכולים לדרוש שתספק לנו מידע המאפשר לנו לזהות אותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לנו לצורך תשלום חשבונותיך.

הפרטים שתמסור בעת ההתקשרות איתנו, ובכל פניה אחרת שלך אלינו יישמרו במאגר מידע ממוחשב. אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך, אבל אם לא תספק לנו פרטים מסוימים, לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים במסגרת הסכם זה.

מה אנחנו יכולים לעשות עם המידע שלך?

כדי לספק שירותים מסוימים, אנחנו צריכים להעביר לצדדים שלישיים מידע, העשוי לכלול, בין השאר, את כתובת הIP ואת המיקום שלך ,ומספר הטלפון שלך וכן שמות משתמש וסיסמאות שלך; בנוסף, שירותים מסויימים ,מסופקים באמצעות צדדים שלישיים, שגם להם גישה לנתוניך. אנחנו ננקוט באמצעים סבירים להגן על פרטיותך גם במקרים אלה, אבל אל תשתמש בשירותים כאלה אם אינך מסכים להעברת המידע לאחרים. למרות זאת, אנחנו יכולים להשתמש בפרטים המאפשרים לזהות את מכשירך ולהעבירם לספקים שלנו, למשל כדי לאפשר לך לקבל תכנים המותאמים אישית לצרכיך ולהעדפותיך, אבל במקרים כאלה לא נעביר ישירות לספקים כל מידע שעשוי לזהותך באופן אישי בלי הסכמתך.

חשוב: מקרים חריגים ומיוחדים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות ממך אם החברהמאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות הדין או למלא הליך משפטי; (2) להגן על הזכויות או הקניין של החברה  או של צד שלישי הקשור בקשר עיסקי לחברה ; (3) לאכוף את תנאי השימוש; (4) לפעול כדי להגן על האינטרסים של מנוייה או של אחרים, לרבות ספקי התכנים המוצגים באתר; (5) במקרי חירום מתאימים, להגנתך, נמסור פרטים עליך.

אנו יכולים לנקוט באמצעי אבטחה שונים כדי להגן על הציוד והשירותים שלנו וכן כדי לוודא קיומם של תנאי שימוש אלו. האמצעים יכולים לכלול סינון ובדיקה ואתה מסכים שננקוט באמצעים אלו.

אבטחת מידע

התקשורת עם האתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך קיימת סכנה כי מידע יגיע לידי צדדים שלישיים. תכנים שתפרסם באתר עשויים להיות נגישים לכל משתמשי האינטרנט.

איננו בודקים את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלנו, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

לפרטים נוספים והתחברות

מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם תיק תק
* כל השדות הינם שדות חובה

תודה!

אנחנו אוטוטו חוזרים אליכם עם כל התשובות לכל השאלות